Додаток 2

до рішення селищної ради

від 24.12.2020 року № 24

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет

Великоолександрівської селищної ради VIIІ скликання

   1. Загальні положення

  1.1. Це Положення відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Великоолександрівської селищної ради (далі – виконавчий комітет).

   1.2. Виконавчий комітет є виконавчим органом селищної ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

   1.3. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, загальнообов’язковими рішеннями обласної, районної та селищної ради, цим Положенням.

   1.4. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним селищній раді.

  1.5. Виконавчий комітет утворюється відповідно до статей 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

  1.6. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження на підставі статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглядає і вирішує питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради, а саме:

    – у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

    – у галузі бюджету, фінансів і цін;

    – щодо управління комунальною власністю;

    – в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

    – у галузі будівництва;

    – у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

    – у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

    – у сфері соціального захисту населення;

    – у галузі зовнішньоекономічної діяльності;

    – у галузі оборонної роботи;

    – щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

   1.7. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік через звіт селищного голови інформує про свою діяльність територіальну громаду селища.

   1.8. Після закінчення повноважень селищної ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування радою нового складу виконавчого комітету.

   2. Організація роботи виконавчого комітету

   2.1. Організація роботи виконавчого комітету здійснюється шляхом проведення:

   2.1.1. Засідань виконавчого комітету.

  2.1.2. Оперативних нарад селищного голови секретарем селищної ради, апаратом ради, керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, з питань, віднесених до компетенції селищної ради.

   2.1.3. Засідань комісій, інших дорадчих органів, створених виконавчим комітетом для координації дій та організації роботи в тій чи іншій сфері виконання повноважень виконавчого комітету.

   2.1.4. Загальноселищних заходів чи зібрань (громадських слухань, конференцій, зборів, круглих столів тощо).

   2.1.5. Об’їздів територій, зустрічей з мешканцями селища, представниками політичних партій та громадських організацій з метою ознайомлення зі станом справ, оцінки соціально-економічної обстановки.

   2.1.6. Перевірок на підприємствах, в установах та організаціях з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

   2.2. Виконавчим комітетом селищної ради можуть створюватися комісії та робочі групи із спеціалістів виконавчих органів селищної ради із залученням спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, громадських об’єднань, членів територіальної громади для вивчення питань і підготовки проектів рішень виконавчого комітету, виконання інших доручень.

  2.3. У своїй роботі виконавчий комітет селищної ради керується розпорядженнями селищного голови, рішеннями селищної ради, а також розпорядчими документами інших органів виконавчої влади, організовує їх виконання.

   3. Організаційне забезпечення діяльності депутатів та постійних комісій селищної ради

   3.1. З метою сприяння депутатам у здійсненні ними повноважень виконавчий комітет:

    – забезпечує депутатів селищної ради інформаційними матеріалами, необхідними для їх діяльності;

    – розглядає на своїх засіданнях пропозиції, запити, звернення депутатів з питань, які потребують колегіального вирішення;

    – сприяє участі депутатів у підготовці питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету, в роботі комісій при виконавчому комітеті тощо.

   3.2. З метою сприяння діяльності постійних комісій селищної ради виконавчий комітет:

    – сприяє участі постійних комісій у підготовці питань, що виносяться на розгляд виконавчого комітету;

    – запрошує на свої засідання і наради голів, членів постійних комісій, діяльності яких стосується питання, що розглядається;

    – розглядає завдання, пропозиції постійних комісій щодо підготовки проектів рішень селищної ради, виконавчого комітету, з інших питань;

    – не пізніше як у двотижневий термін повідомляє постійній комісії про результати розгляду їх пропозицій чи вжиті заходи.

   4. Планування роботи

  4.1. Практична діяльність виконавчого комітету щодо реалізації повноважень, передбачених чинним законодавством, організовується відповідно до планів роботи, які затверджуються рішеннями виконавчого комітету.

   4.2. План роботи виконавчого комітету складається на рік та містить такі розділи:

   4.2.1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету.

   4.2.2. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету в порядку контролю.

   4.2.3. Організаційні заходи виконавчого комітету селищної ради.

   4.2.4. Аналітична робота.

   4.2.5. Робота із зверненнями громадян.

   4.3. Проект плану роботи виконавчого комітету розробляється з урахуванням пропозицій постійних комісій, утворених селищною радою, членів виконавчого комітету, і подається секретарем виконавчого комітету селищної ради на засідання виконавчого комітету разом з проектом рішення.

   4.4. План роботи виконавчого комітету готується та подається на розгляд виконавчому комітету не пізніше, як за 10 днів до початку року.

   4.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки рішенням виконавчого комітету.

   4.6. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює секретар виконавчого комітету.

   5. Порядок проведення засідань виконавчого комітету

   5.1. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання, які скликаються селищним головою.

   5.2. Засідання виконавчого комітету селищної ради проводяться, як правило, в будь-який день останнього тижня кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

   5.3. Засідання виконавчого комітету є легітимним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

  Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. Про відсутність можливості взяти участь у засіданні виконавчого комітету з поважних причин член виконкому повідомляє селищному голові або секретарю виконавчого комітету.

   5.4. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати селищної та інших рад, комунальних підприємств селища, а також інші запрошені особи.

   5.5. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів та осіб, зазначених у пункті 5.4, про дату, час і місце проведення засідання виконкому, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює секретар виконавчого комітету селищної ради.

   5.6. Засідання виконавчого комітету проводиться відповідно до порядку денного, який формує секретар виконавчого комітету за пропозиціями членів виконавчого комітету.

   5.7. Протокол засідання виконавчого комітету оформляється секретарем виконавчого комітету.

   5.8. Оформлені протоколи не пізніше, ніж через 10 днів після засідання виконавчого комітету, подаються на підпис селищному голові.

   5.9. Оригінали протоколів, рішень з додатками зшиваються у справи і зберігаються протягом 5 років у секретаря виконкому селищної ради, а потім передаються до архівного відділу на постійне зберігання.

   6. Підготовка проектів рішень

  6.1. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис селищного голови, засвідчене гербовою печаткою.

 6.2. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законів України, рішень обласної, районної, селищної рад, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями постійних комісій, підприємств, установ, організацій та громадян.

  6.3. Проекти рішень розробляються також за дорученнями селищного голови або в ініціативному порядку секретарем селищної ради.

  6.4. Контроль за підготовкою проектів рішень на розгляд виконавчого комітету, їх доопрацюванням, організацією доведення рішень до виконавців, належним станом ведення діловодства та обліку рішень покладається на секретаря виконавчого комітету селищної ради.

  6.5. Проекти рішень повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їх зміст, констатуючу і розпорядчу частини, можуть мати додатки. Текст рішення складається з двох частин. У констатуючій частині йдеться посилання на Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші законодавчі акти, зазначається підстава або обґрунтування для складання документу, узагальнюються основні положення (позитивні та негативні). У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому. Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів з нумерацією арабськими цифрами. Сторінки документа також нумеруються.

  6.6. Для підготовки окремих рішень виконавчого комітету, особливо з планових питань, може створюватися комісія, склад якої затверджується розпорядженням або дорученням селищного голови.

  6.7. Підготовлені проекти рішень виконавчого комітету подаються особами, відповідальними за підготовку питання, секретарю виконавчого комітету. Разом з проектом рішення, первинними документами, на підставі яких воно приймається, секретарю виконкому подається і електронна версія з текстом цього документа. Відповідальність за відповідність тексту оригіналу, що знаходиться на магнітному носії, несе виконавець.

     7. Прийняття рішень

    7.1. З усіх питань порядку денного, з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і є обов’язковим для виконання.

     7.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

   У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету селищної ради, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

   7.3. Рішення виконавчого комітету підписуються селищним головою, додатки до рішень – секретарем виконавчого комітету селищної ради, розробниками проектів рішень або особами, які надають інформацію, що додається до рішення.

    7.4. У день підписання рішення або не пізніше, ніж у триденний термін з дня підписання секретар виконавчого комітету селищної ради тиражує їх і надсилає виконавцям.

   7.5. Контроль за виконанням рішень здійснюють зазначені в них посадові особи. Доручення виконавчого комітету, селищного голови, надані в ході засідання, оформляються секретарем, доводяться до відома виконавців, які інформують виконавчий комітет про хід їх виконання.

   7.6. У разі необхідності виконавці розробляють заходи щодо виконання рішень, які погоджуються з особою, на яку покладено контроль виконання рішення.

   8. Відміна рішень виконавчого комітету та розпоряджень селищного голови

   8.1. Підставою для відміни рішення виконавчого комітету, розпорядження селищного голови є:

   8.1.1. Рішення суду про визнання недійсним (нечинним) рішення виконавчого комітету, розпорядження селищного голови.

   8.1.2. Протест прокурора про визнання недійсним (незаконним) рішення виконавчого комітету, розпорядження селищного голови.

   8.1.3. Рішення селищної ради про скасування (відміну) рішення виконавчого комітету.

 9. Порядок підготовки та видачі розпоряджень селищного голови

   9.1. Розпорядження селищного голови видаються на виконання повноважень, відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної державної адміністрації.

   9.2. Проекти розпоряджень та додатки до них готують спеціалісти селищної ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до їх відання. Розпорядження друкуються на бланках встановленого зразка.

   9.3. У розпорядженні зазначаються конкретні строки реалізації намічених завдань, відповідальні за його виконання та контроль.

   9.4. Розпорядження та додатки до них підписує селищний голова, оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою.

  9.5. Підписані розпорядження селищного голови реєструються секретарем приймальні селищної ради. Датою розпорядження є дата його підписання. Порядкова індексація розпорядження здійснюється протягом календарного року.

  9.6. Секретар приймальні селищної ради тиражує підписані розпорядження і протягом трьох днів надсилає їх виконавцям.

  9.7. Оригінали розпоряджень підшиваються у справи в хронологічному порядку і зберігаються в секретаря приймальні селищної ради п’ять років, після чого передаються на зберігання до архівного відділу Великоолександрівської РДА.

10. Доручення селищного голови

   10.1. Селищним головою на оперативних нарадах та засіданнях даються доручення посадовим особам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади.

   10.2. Засідання нарад оформляється протоколом, який веде секретар виконавчого комітету селищної ради. Протоколи зберігаються в секретаря виконавчого комітету.

   10.3 Доручення друкуються на бланках встановленого зразка і направляються виконавцям наступного дня після наради.

   11. Організація контролю за виконанням документів

   11.1. Контроль за виконанням документів органів вищого рівня, інших службових документів, рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови здійснюється селищним головою, секретарем виконавчого комітету селищної ради.

   11.2. Документи органів вищого рівня реєструються секретарем приймальні селищної ради в день їх надходження і передаються на розгляд селищному голові.

   11.3. Рішення Великоолександрівської районної ради реєструється секретарем виконавчого комітету селищної ради в день їх надходження і передаються на розгляд селищному голові.

  11.4. На всі розглянуті документи селищний голова (інша відповідальна посадова особа) накладає резолюцію. Резолюція повинна містити такі обов’язкові елементи: зазначення конкретного виконавця (виконавців), зміст дій щодо виконання документа, строк виконання, особистий підпис, дата. На документі повинно бути не більше однієї резолюції.

   11.5. З резолюцією документ протягом дня доводиться до відома виконавця, який ставить підпис в журналі реєстрації вхідної кореспонденції та ставить дату. Якщо в резолюції вказано декілька виконавців, то координація цієї роботи здійснюється особою, зазначеною першою. Їй надається право уточнення завдання, скликання співвиконавців на нараду, здійснення додаткових перевірок, підпису відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів, інформацій про виконання документа.

   11.6. Строки виконання вказуються в документах або встановлюються селищним головою, секретарем ради, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, секретарем виконавчого комітету селищної та фіксуються в резолюціях.

   11.7. Строк виконання може бути продовжений лише особами, які його встановили.

   11.8. Відповідальність за виконання документів несуть посадові особи, яким це доручено.

   11.9. На виконання нормативних документів органів вищого рівня можуть прийматися рішення, розпорядження, готуватися звіти, інформації.

   11.10. Виконавці рішень, розпоряджень за три дні до закінчення встановлених контрольних строків подають керівництву інформацію про хід їх виконання, а про хід виконання документів довгострокової дії за підсумками календарного року – у січні наступного за звітним року.

  11.11. Рішення, розпорядження знімаються з контролю лише після повного виконання всіх поставлених завдань. Підставою для зняття з контролю рішень, розпоряджень є інформація про їх виконання, підписана особою, на яку покладено контроль.

   11.12. Документи органів вищого рівня вважаються виконаними лише тоді, коли порушені в них питання вирішені і кореспонденту надана вичерпна відповідь по-суті. Після виконання документи знімаються з контролю.

   12. Організація роботи із службовими документами, порядок їх проходження та виконання

   12.1. Організація роботи із службовими документами у виконавчому комітеті селищної ради здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства.

   12.2. Службові документи, які надійшли до виконавчого комітету селищної ради, реєструються у день їх надходження.

   12.3. Розглянуті селищним головою документи повертаються до секретаря приймальні селищної ради, зміст резолюції заноситься до журналу вхідної кореспонденції. Документ для виконання передається особі, зазначеній у резолюції першою.

   12.4. У документах-відповідях робляться посилання на дату та номер документа, на виконання яких вони підготовлені. Обовязковим реквізитом вихідних документів є найменування адресатів, для надсилання яким вони призначені.

   12.5. Опрацьовані службові документи з усіма необхідними матеріалами щодо їх виконання надходять до секретаря приймальні селищної ради. Не допускається формування і зберігання справ у виконавців.

   12.6. Підписані вихідні документи розсилаються щоденно, як правило, звичайним поштовим відправленням.

   12.7. Вихідні документи, службові листи, що містять завдання або вимагають відповіді, беруться на контроль.

   13. Організація прийому громадян та порядок розгляду їх звернень

   13.1. Робота зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті селищної ради здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

   13.2. Прийом громадян селищним головою, секретарем виконавчого комітету селищної ради здійснюється згідно з графіком, затвердженим розпорядженням селищного голови, який розміщений на інформаційному стенді у виконавчому комітеті селищної ради.

   13.3. Письмові звернення громадян реєструються в день їх надходження в журналі реєстрації заяв, скарг та пропозицій громадян та надходять на розгляд селищному голові.

   13.4. Результати розгляду звернень керівництвом фіксуються в резолюціях. Розглянуті керівництвом звернення передаються виконавцям в той же день. Оригінал звернення передається особі, що зазначена в резолюції першою. Якщо виконання порушених у зверненнях питань доручається кільком виконавцям, то координація і узагальнення цієї роботи здійснюється особою, зазначеною першою.

   13.5. Звернення, на які даються проміжні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після вирішення питання по-суті.

   13.6. Звернення з усіма документами про його розгляд надходять до секретаря приймальні селищної ради.

   Секретар виконкому селищної ради щокварталу та щороку аналізує стан роботи зі зверненнями громадян, готує статистичні звіти. Звіт про роботу зі зверненнями громадян щоквартально та щороку виноситься на розгляд виконавчого комітету селищної ради.

   14. Організація роботи з кадрами та ведення документації

   14.1. Організація роботи з кадрами в селищній раді забезпечує державну політику у сфері служби в органах місцевого самоврядування в Україні.

   14.2. Ведення документації з питань кадрової роботи у селищній раді здійснюється секретарем селищної ради.

   14.3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством. Прийняття працівників на роботу на посади, не віднесені до категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування, та їх звільнення здійснюється відповідно до законодавства про працю.

   14.4. Особи, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування, підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст попередження про обмеження, повязані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлюються із загальними правилами поведінки державного службовця.

   14.5. Посадові особи селищної ради в своїй діяльності суворо дотримуються Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, нормативних документів органів державної виконавчої влади в частині делегованих повноважень.

   14.6. Документи з особового складу ведуться та зберігаються у секретаря селищної ради у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.

15. Організація використання робочого часу. Порядок надання відпусток

   15.1. Робочий час працівників Великоолександрівської селищної ради регламентується відповідно до КЗпП України.

   15.2. Перебування працівників селищної ради зі службових питань у робочий час за межами будівлі повинно бути погоджено з селищним головою.

   15.3. Вирішення питань надання інших днів відпочинку за відпрацьований час у вихідні дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється селищним головою, а керівникам – рішенням селищної ради.

   15.4. У селищній раді спеціалістом по кадрах ведеться табельний облік робочого часу працівників, який здається у бухгалтерію селищної ради до 25 числа кожного місяця.

   15.5. Щороку (до 15 грудня) складаються графіки щорічних відпусток працівників селищної ради на наступний календарний рік відповідно до КЗпП України.

   Графік відпусток на календарний рік затверджується селищним головою за погодженням з профспілковим комітетом селищної ради не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працюючих.

Секретар селищної ради                                                                                                                  Л.А. Єрмоченко