Повідомлення про плановану діяльність ФОП ГАВРИЛЕНКО ВАДИМА ВІКТОРОВИЧА (2766210030) щодо експлуатації нафтобази та автозаправної станції (АЗС) за адресою: 74100, Україна, Херсонська обл., Бериславський р-н, смт Велика Олександрівка, вул. Виробнича, буд. 1, від 13.06.2024 № 8370 згідно з вимогами та у спосіб передбачених статтею 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля
___________ Дата:___________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб’єктом господарювання)
Реєстраційний номер 8370
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля
ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ 2766210030
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Україна, 74100, Херсонська обл., Бериславський р-н, селище міського типу Велика
Олександрівка(з), вул.Виробнича, будинок 1
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю є експлуатація нафтобази та автозаправної станції (АЗС) за адресою:
74100, Україна, Херсонська обл.. Бериславський р-н, смт Велика Олександрівна, вул. Виробнича,
б у д . 1.
Технічна альтернатива 1.
До складу нафтобази та АЗС входять: будівля АЗС, наземнірезервуари рідкого моторного
палива (7 штЛ.наземнийрезервуар для СВГ ( 1 шт.), паливо-роздавальні колонкиО шт.),
дизельгенератор, тимчасова стоянка для автомобілів
Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 2 розглядається нафтобаза та АЗС з підземним
глглтг’тдтттлттгдтдцдсгл/г С’л /г т т п г ‘т о ь т тдтта- г т ітттгґугг* м п т п п н п т п ття п н д я т я я г г я ттгпН ххтттттх/ґ г іЇа т т я ттхтгіхттти-тч/г ттітт
облаштування нафтобази та АЗС.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Херсонська обл. Беоиславський р-н Велика Олександрівка Виробнича, 1
3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.
смт Велика Олександрівка
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Херсонська обл. Беоиславський р-н Велика Олександрівка Виробнича, 1.
Експлуатацію нафтобази та АЗС планується здійснювати на земельній ділянці загальною
площею 0,1903 га. Кадастровий номер земельної ділянки-6520955100:01:087:0010, цільове
призначення- 1,11.1 Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Херсонська обл. Беоиславський р-н Велика Олександрівка .
Розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальною альтернативою 2 не
розглядається, оскільки земельна ділянка, на якій планується експлуатаніянафтобази та АЗС має
відповідне цільове призначення та знаходиться в оренді у суб’єкта господарювання.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер.
Основними позитивними Факторами є збільшення надходжень грошових коштів у бюджет
району, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм (в т.ч, орендної
плати за землю), зайнятості місцевого населення, розвитку промислової складової району,
можливість заправки автотранспорту якісним паливом.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Нафтобаза призначена для прийняття, зберігання і оптового відпуску нафтопродуктів.
Автозаправна станція (АЗС) призначена для прийняття, зберігання і роздрібного відпуску
нафтопродуктів. Передбачено оптовий відпуск бензину і дизельного пального (ДП) та роздрібний
відпуск бензину, дизельного пального (ДП), скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). Доставка
палива на АЗС здійснюється автотранспортом. Злив палива із автоцистерн до резервуарів
відбувається через герметичні зливні муфти. Зберігання рідкого моторного палива передбачено у
наземних металевих резервуарах, зберігання СВГ – у наземному металевому резервуарі. Ємність
резервуарів складає: – для зберігання бензину -25 мЗ (1 шт.) та 10 мЗ (2 шт.); – для зберігання ДП
– 75 мЗ (2 шт.) та 10 мЗ (2 шт.); – для зберігання СВГ – 10 мЗ ( 1 шт.). Відпуск палива
передбачається 3 паливо-роздавальними колонками (ПРК). Для забезпечення потреб об’єкта в
електроенергії п ри аварійному відключені електричних мереж передбачається встановлення
дизельгенератора ДГ (1 шт.). Планованийрічнийобсяг оптової реалізації пального становить:
бензину – ЗО мЗ, дизельного пального – 600 мЗ, Планований річний обсяг роздрібної реалізації
пального становить: бензину – 730 мЗ, дизельного пального – 730 мЗ, СВГ – 730 мЗ. Режим
роботи 365 днів на рік, цілодобово.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до вимог
чинного законодавства: – дотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони відповідно до
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96)».
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173; – рівень
акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативних показників згідно ДСП
3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» тощо. –
дотримання законодавства шодо управління відходами: – дотримання значень гранично
ДОПУСТИМИХ конпентоаттій (ТДЮ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених
пунктів: – дотримуватись нормативів ПБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель І СПОРУД.
Пожежна безпека»:
щодо технічної альтернативи 2.
аналогічні обраному варіанту провадження планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1.
– дотримання вимогЗемельного Кодексу України; – дотримання розмірів нормативної
санітарно-захисної зони; – дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2.
не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Спеціальних еколого – інженерних заходів та захисту території не потрібно. Діяльність
підприємства мас здійснюватися з урахуванням вимог чинного законодавства. Передбачається
розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для
забезпечення надійної безаварійної роботи. Підключення об’єкта до інженерної інфраструктури
здійснюється від інженерних мереж, що проходять біля земельної ділянки, відповідно до діючих
договорів. Проектні рішення при експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання
природних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2.
аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1.
аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 2.
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
Основними можливими впливами планової діяльності при експлуатації об’єкта на довкілля с:
— клімат і мікроклімат: планована діяльність не матиме суттєвого впливу на клімат та
мікроклімат: – повітряне середовище: допустимий вплив, джерелами утворення забруднюючих
речовин будуть: дихальні клапани резервуарів з паливом, паливо-роздавальне обладнання,
гщзельгенератор, транспорт: — ґрунти:можливий вплив від розливу нафтопродуктів у випадку
аварії. При дотриманні всіх технологічних процесів та умов експлуатація об’єкт не буде мати
негативний вплив на стан ґрунтового середовища: – геологічне середовище – вплив відсутній: –
водні ресурси:під час належної експлуатації об’єкту скид стічних вод безпосередньо у водоймища
га грунтові води відсутній, стічні води від опадів очищаються на локальних очисних спорудах –
негативний вплив на водне середовище не передбачається; – поводження з відходами:
утворення відходів внаслідок експлуатації об’єкту. Утворені відходи будуть передаватися
суб’єктам управління відходами; – рослинний та тваринний світ: відсутній, зелені насадження –
відсутні, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено,
шляхи міграції тварин відсутні:
щодо технічної альтернативи 2.
впливи аналогічні технічній альтернативі 1, за винятком впливу на ґрунти – передбачається
вплив ііри проведенні земляних робіт (копання котловану для встановлення підземних
ємностей).
щодо територіальної альтернативи 1.
аналогічний технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2.
не розглядаються
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
Друга категорія
4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка
вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу
центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму
нафтового, скрапленого газу): поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів
їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних)
15 кубічних метрів і більше: промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля:
гідроелектростанції на річках незалежно від потужності,- гідроакумулюючі електростанції
(ТАКС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких
становить 50 метрів і більше:”
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав).
Підстав немає
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля у відповідності зі єт.6 Закону України « Про оцінку впливу на
довкілля» N° 2059-УІІІ від 23.05.2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки виливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі
відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки виливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної
військової адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної
адміністрації . 73026, Україна, Херсонська обл.. місто Херсон, вулиця Канатна, будинок. 2,
есобераПтепіШикг.пеІ, +380(95)6935732, Слюсаочук Ірина
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
{Додаток 2 із змінами, внесеним и згідно з Постановою К М N° 824 від 14.09.2020}

Поширити запис:

Схожі записи